Principal Testimonials

Ashish Kumar Sarkar
Gour Sundar Goswami
Swarup Kumar Chowdhury
Alok Biswas
Amalendu Nath Haldar
Biswajit Sen
Ashim Kumar Nanda
Mahendra Singh
Mohammad Nasir Alam
Amiya Kumar Pradhan
Dr Dilip Halder
Supriyo Mishra
Srabosthi Adhikary
Trithi Bandhayapadhya
Sanjay Majumdar
Dr. Pankaj Kumar Naskar
Himadri Shekhar Hazra
Champok Mishra
Saswata Kar
Kanika Naskar
Amrita Basu
Tushar Kanti Kamilla
Anjana Ghoshal
Bolaka Roy
Mahadeb Patro
Rajib Sinha
Moitri Mukhopadhay
Rita Mondal
Sanjukta Banerjee
Dr Sudip Chawdhury
Madhabi Nandi Biswas
Biswajit Jana
B.N Sarkar
Saswati Das
Achintya Kumar Biswas
Sanjiban Panda
Mrinal Kanti Misra
Rajesh Deria
Chapal Banerjee
Biswajit Naskar
Tandra Roy
Gargi Mukherjee
Tapas Kumar Mukhopadhay
Rupasri Ghosh